Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsza polityka prywatności (dalej zwana „Polityką”) zawiera opis zasad przetwarzania danych osobowych przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością „VITA BALTIC INTERNATIONAL” z siedzibą we wsi Jurgiszki, samorząd rejonu olickiego, Republika Litewska (dalej zwaną „Spółką”), pozyskiwanych podczas odwiedzania przez użytkowników strony internetowej Spółki vitabaltic-interzum.lt (dalej zwanej „Stroną internetową”) bądź nabywania towaru za jej pośrednictwem.

1.2. Spółka dąży do zapewnienia, by jej usługobiorcy, użytkownicy strony internetowej i pozostałe osoby, których dane przetwarza Spółka, miały całkowite zaufanie do jej usług i były w sposób przejrzysty informowane o tym, w jaki sposób Spółka dokonuje przetwarzania ich danych. W niniejszym dokumencie znajdą Państwo informacje na temat tego, w jaki sposób Spółka gromadzi i wykorzystuje (bądź chce gromadzić i wykorzystywać) Państwa dane osobowe.

1.3. W swojej działalności Spółka stosuje następujące zasady przetwarzania danych:

1.3.1. Dane osobowe muszą być przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);

1.3.2. Dane osobowe muszą być zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane za niezgodne z pierwotnymi celami („ograniczenie celu”);

1.3.3. Dane osobowe muszą być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);

1.3.4. Dane osobowe muszą być prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane („prawidłowość”);

1.3.5. Dane osobowe muszą być przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, z zastrzeżeniem, że wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy niniejszego rozporządzenia w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą („ograniczenie przechowywania”);

1.3.6. Dane osobowe muszą być przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”);

1.3.7. Spółka jest odpowiedzialna za przestrzeganie ww. przepisów i musi być w stanie wykazać ich przestrzeganie („rozliczalność”).

1.4. Niniejszy dokument został sporządzony w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane „RODO”), Ustawę Republiki Litewskiej o ochronie prawnej danych osobowych (dalej zwaną OPDO) i pozostałe akty prawne Unii Europejskiej i Republiki Litewskiej. Definicje użyte w Polityce należy interpretować w rozumieniu RODO i OPDO.

2. Gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych

2.1. Prosimy o uważne przestudiowanie Polityki, bowiem podczas odwiedzania strony internetowej Spółki i korzystania z jej usług niniejsza Polityka będzie miała bezpośrednie zastosowanie w zakresie gromadzenia, przetwarzania i przekazywania (w przypadkach przewidzianych w Polityce) Państwa danych osobowych dla innego odbiorcy.

2.2. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody na stosowanie niniejszej Polityki i zasad przetwarzania danych osobowych w niej opisanych, prosimy o nieodwiedzanie strony internetowej Spółki oraz/bądź niekorzystanie z jej usług.

2.3. Państwo ponoszą odpowiedzialność za dokładność, poprawność i prawidłowość udostępnianych danych. Świadome podawanie nieprawidłowych danych stanowi złamanie Polityki. Należy poinformować o zmianie udostępnionych danych. Spółka w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za straty Państwa oraz (bądź) osób trzecich wyrządzone w wyniku podania nieprawidłowych oraz (bądź) niedokładnych danych osobowych lub zaniechania obowiązku ich uzupełnienia oraz (bądź) zmienienia po ich zmianie.

2.4. Wykaz podmiotów, którym możemy udostępnić Państwa dane osobowe, znajdą Państwo przy każdej czynności przetwarzania danych.

2.5. W niektórych przypadkach Spółka może udostępnić innym podmiotom informacje dotyczące Państwa:

2.5.1. Chcąc uniknąć złam uniknąć złamania prawa bądź w odpowiedzi na wezwanie sądu (np. po otrzymaniu wniosku sądu o udostępnienie danych);

2.5.2. Chcąc potwierdzić, że działania są zgodne z prawem;

2.5.3. Chcąc chronić swoje prawa, mienie lub zapewnić ich bezpieczeństwo;

2.5.4. W innych przypadkach za Państwa zgodą lub na Państwa uzasadniony wniosek.

3. Przechowywanie danych osobowych, okresy

3.1. Państwa dane osobowe Spółka przetwarza w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

3.2. Różne dane osobowe przechowujemy przez różne okresy – w zależności od celu, w jakim są przetwarzane dane osobowe.

3.3. Okresy przechowywania danych osobowych w Spółce:

Cel przetwarzania danych osobowychOkres przechowywania
Prowadzenie handlu elektronicznegoDane użytkowników zarejestrowanych są przechowywane przez okres 3 lat od ostatniego odwiedzenia Strony internetowej.
Wysyłanie newsletterów (marketing bezpośredni)5 lat od wyrażenia zgody.

3.4. Wyjątki można czynić w zakresie, który nie będzie stanowił złamania praw osoby, której dane dotyczą, oraz o ile odstępstwa te są zgodne z prawem, uzasadnione i należycie udokumentowane.

3.5. W przypadku, jeśli określone dane osobowe będą niezbędne do wysunięcia, realizacji czy obrony roszczeń prawnych, Spółka będzie je przechowywała tak długo, jak długo będą one niezbędne do osiągnięcia ww. celów w ramach postępowania sądowego, administracyjnego lub pozasądowego.

4. Prawa przysługujące Państwu

4.1. Państwo mogą w każdej chwili skierować do Spółki wniosek o zapoznanie się z przetwarzanymi danymi osobowymi i dowiedzieć się o sposobie ich przetwarzania, zażądać zmiany swoich danych, które są nieprawidłowe i niedokładne, zażądać zaniechania przetwarzania danych, z wyjątkiem przechowywania, o ile dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

4.2. Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, mogą Państwo w dowolnej chwili taką zgodę cofnąć. Decyzja ta nie będzie miała wpływu na fakt, że przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody było zgodne z prawem.

4.3. Z przysługujących praw mogą Państwo skorzystać kierując swoje wnioski na adres info@vitabaltic.lt, ul. Jurgiškių 45, Jurgiszki, samorząd rejonu olickiego, Republika Litewska, bądź składając bezpośrednio w siedzibie Spółki pod wskazanym adresem.

5. Dane kontaktowe i skargi

5.1. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych uprzejmie prosimy kierować na adres info@vitabaltic.lt.

5.2. Jeśli odpowiedź Spółki nie satysfakcjonuje Państwo bądź uważają, że przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Państwowej Inspekcji Ochrony Danych Republiki Litewskiej jako instytucji nadzorczej.

6. Przetwarzanie danych osobowych przez osoby trzecie

6.1. Podczas korzystania z usług osób trzecich, dla przykładu podczas odwiedzania naszego profilu w sieci społecznoś ciowej Facebook, zastosowanie mogą mieć warunki osób trzecich. Dla przykładu Facebook stosuje wobec swoich użytkowników i odwiedzających Politykę dot. danych. Dlatego też podczas korzystania z usług osób trzecich zalecane jest zapoznanie się z ich warunkami.

7. Postanowienia ogólne

7.1. Zastosowanie wobec stosunków prawnych dotyczących ww. Polityki ma prawodawstwo Republiki Litewskiej.

7.2. Niniejsza Polityka podlega przeglądowi i aktualizacji (w razie potrzeby) co najmniej raz na dwa lata. Uzupełnienia bądź zmiany Polityki wchodzą w życie w dniu ich opublikowania na Stronie internetowej.

7.3. Jeśli będą Państwo korzystali ze Strony internetowej i oferowanych przez Spółkę usług po aktualizacji Polityki, uważać się będzie, że wyrażają Państwo zgodę i zapoznali się z dokonanymi zmianami.